Sıkça Sorulan Sorular

Cevap: Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak anlamını taşımaktadır. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama yaptıktan sonra hakkınız size teslim edilecektir. Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede olması gerekenler ise, dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte dava açabilirsiniz.

Cevap: Boşanma Davasının kim tarafından açılacağının bir önemi yoktur. Sadece davayı açan dava harç ve masraflarını ödemekle ve boşanma davasındaki kusurunu ispatla mükelleftir. Davalı da bunun gerçek olmadığını ispatla mükelleftir ve karşı savı varsa bunu da karşı davasında ileri sürmelidir. Tarafların kusurlarını tespit edecek olan mahkeme hakimi dosyaya sunulan delilleri ve kendi kişisel kanaatini kullanarak kimin kusurlu olduğuna kanaat getirecektir. Hakimin kusur yönündeki kanaati doğrultusunda tarafların boşanma davasında talep ettikleri ile birlikte tazminat talepleri gündeme gelecektir.

Cevap: Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiş ve herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi zor zararlara yol açabilir. Hatta hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ilerde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.

Cevap: Avukat vekaletnamesi Türkiye’de noterler tarafından, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında noterlik hizmetleri bölümünde yazdırabilen bir belgedir.

Genel olarak avukatlara verilen vekaletnameler;
Boşanma davaları için verilen vekaletname,
Genel anlamda tüm davalarınızın takibi için verilen vekaletname,
Yabancı ülke mahkemelerinin Türkiye’ de uygulanabilmesi için Tanıması ve Tenfiz kararlarının alınması için vekaletname olmak üzere üçe ayrılır.

Cevap: Emekli maaşları kural olarak haczedilemez. Takip kesinleştikten sonra borçlunun onayı halinde haczedilebilir. Emekli maaşlarında haczin kaldırılması süreye bağlı olmadığı gibi icra müdürlüğünden talep edilir.

Cevap: Avukatlık ücreti dava harç ve masraflarını yahut sair giderleri içermemektedir. Emek ve mesaisi nedeniyle avukat kazancını ifade eden ücret avukatlık ücretidir. Sözleşme serbestisi gereği avukat ile müvekkili arasında dava sürecinin masrafları, işin mahiyeti icabı yol, konaklama ve sair giderlere yönelik her şeyin dahil olduğu bir avukatlık ücret sözleşmesi de yapılabilir.

Soru Sorun